Nationella aktörer

En mängd aktörer finns för att stötta dig som företagare och entreprenör.
Här en förteckning över de nationella aktörerna.

Tag kontakt med dem direkt, eller vänd dig till medarbetarna i NIS 6.0.

Aktör Länk Starta Driva Växa Beskrivning av stöd
Arbetsmiljöverket https://www.av.se/ X X X Tillsyn råd och information om regler och lagstiftning
Almi https://www.almi.se/vasterbotten   X X Information och rådgivning om främst finansiering & affärsutveckling för växande företag
Arbetsförmedlingen https://arbetsformedlingen.se/ X     Hjälp att få affärsidé prövad samt möjlighet att ansöka om starta eget bidrag
Business Sweden https://www.business-sweden.com/sv/     X Personlig exportrådgivning. Kompetensutveckling kopplat till internationalisering.
Connect Norr https://connectsverige.se/norr/   X X Mötesplats för entreprenörer, forskare och investerare. Rådgivning till entreprenörer & investerare
Coompanion https://nord.coompanion.se/ X X X Företagsrådgivning med inriktning kooperativa företag/samhällsentreprenörskap/social innovation
Drivhus https://vasterbotten.drivhuset.se/ X     Akademinära rådgivning och vägledning till studenter vid flertalet lärosäten och utbildning
Energimyndigheten https://www.energimyndigheten.se/ X X X Bidrar med lån, teknisk kompetens, marknadskänndedom och affärsutveckling till företag inom energiområdet
Enterprise Europe Network https://enterpriseeurope.se/     X Information och rådgivning om främst EU-regler, internationalisering, EU-finansiering, förmedling av affärskontakter
Europeiska Socialfonden (Esf-rådet) https://www.esf.se/   X X Stärka kompetensutveckling och öka omställningsförmågan för arbetsplatser och för individer m.m. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.
Exportkreditnämnden https://www.ekn.se/   X X Exportfinansiering
Handelskammaren https://handelskammaren.com/       Utbildningar, import- & exportrådgivning
IFS Rådgivningscentrum https://www.ifs.a.se/ X X X Affärsrådgivning med fokus på utrikesfödda
Institutet mot mutor (IMM) https://www.institutetmotmutor.se/ X X X För motverkan av användning av mutor och andra otillåtna förmåner
Industriella utvecklingscentra (IUC) http://www.iucnorr.se/     X Driver industriella utvecklingsprojekt tillsammans med framförallt SME:s
IVL Svenska miljöinstitutet https://www.ivl.se/ X X X Miljörelaterade frågeställningar
Jordbruksverket https://nya.jordbruksverket.se/ X X X Stöd för kompetensutveckling samt investeringar på landsbygden
Kommerskollegium https://www.kommerskollegium.se/     X Sveriges myndighet för utrikeshandel
Konkurrensverket http://www.konkurrensverket.se/   X X Arbetar för en sund och effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor
Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/ X X X Myndigheten för yttre miljöfrågor
NyföretagarCentrum https://www.nyforetagarcentrum.se/umea/ X     Erbjuder kostnadsfri och individuell rådgivning till individer som avser starta företag och företag i uppstartskedet.
RISE AB https://www.ri.se/sv X X X Forskningsinstitut och innovationspartner
Skatteverket https://www.skatteverket.se/ X     Erbjuder kostnadsfria informationsträffar som delvis inriktar sig till målgrupperna blivande företagare och småföretagare
Styrelseakademien https://www.styrelseakademien.se/norr/   X X Utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete
Svenska uppfinnareföreningen http://uppfinnare.se/ X     Nätverk där uppfinnare och småföretagare har tillgång till rådgivning, mentorer, problemlösning och inspiration
Svenska institutet https://si.se/ X X X Information om Sverige och ge ”Sverigebild” i omvärlden.
Svensk Exportkredit https://exporteramera.ekn.se/   X X Finansiering av exportaffärer, även som underleverantör
Swecare https://www.swecare.se/   X X Ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård samt life science
Swedac https://www.swedac.se/ X X X Säkerställer att kavlitetskrav och normer omsätts i verklighet
Swedfund https://www.swedfund.se/ X X X Finansiering av hållbart företagande i några av världens fattigaste länder
Tillväxtanalys https://www.tillvaxtanalys.se/ X X X Analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik
Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/ X X X Stöd till företag och regioners konkurrenskraft
Tullverket https://www.tullverket.se/sv/foretag   X X Tillsyn gränsöverskridande handel
Ung företagsamhet https://ungforetagsamhet.se/vasterbotten X     Utbildar grundskole – och gymnasieelever i entreprenörskap. Utbildar drygt 20 000 unga per år.
Venture Cup http://www.venturecup.se/sv/hem/ X     Venture Cup är en årligen återkommande affärsplanstävling där deltagarna får professionell hjälp med att utveckla en affärsidé till en affärsplan.
Vinnova https://www.vinnova.se/ X X X Stärka Sverige som forsknings och innovationsland
Visit Sweden https://visitsweden.com/   X X Marknadsför svenska destinationer och upplevelser